WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Na podstawie art. 8(3) Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz 845 z późn.zm.) oraz na podstawie § 28 i 29 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni „Alternatywa” w Radomiu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 24-05-2022. (wtorek) o godz. 17.00 w Hotelu „ Hostel Retro Pub” 26-600 Radom Rynek 6

Na podstawie art. 8(3) Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz 845 z późn.zm.) oraz na podstawie § 28 i 29 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni „Alternatywa” w Radomiu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 24-05-2022. (wtorek) o godz. 17.00 w Hotelu „ Hostel Retro Pub” 26-600 Radom Rynek 6

 

Prosimy o punktualne przybycie.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 24-05-2022 r.

 

1. Otwarcie obrad

2. Odczytanie listy pełnomocnictw.

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór komisji:

 

a/ mandatowo j- skrutacyjne

b/ wyborczej

c/ uchwał i wniosków

ewentualnie podjęcie uchwały zastąpienie Komisji przez Prezydium WZ

6. Sprawozdanie komisji Mandatowej

7. Przedstawienie sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021

8. Przedstawienie sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2021 r.

9. Przedstawienie sprawozdań finansowych Spółdzielni za 2021 r.

10. Odczytanie listu po lustracyjnego

11. Dyskusja w zakresie spraw z porządku obrad

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok

b/zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2021 r.

c/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok

d/ absolutorium dla Prezesa Zarządu za rok 2021.

e/ absolutorium dla Zastępcy Prezesa za rok 2021.

f/ przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2021 r.

g/ pokrycie straty na działalności GZM za rok 2021.

13. Wybory Rady Nadzorczej

14. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Członkowie Spółdzielni, jeśli chcecie mieć wpływ na to jak ma wyglądać nasza

spółdzielnia Zarząd Spółdzielni prosi o wzięcie udziału w obradach Walnego

Zgromadzenia oraz uczestniczyć w wyborach Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Druk pełnomocnictwa dostępny w biurze Spółdzielni. Bilans, Rachunek Zysków i Strat,. będą udostępnione

do wglądu dla Członków Spółdzielni w dniach od 10-05-2022 w godzinach urzędowania biura.